Algemene Voorwaarden

Wanneer je diensten of producten afneemt bij GRYP coaching, ga je automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Coach:
[Naam Coach], lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, handelende als zelfstandig gevestigd coach uit naam van GRYP Coaching;

Cliënt:
de persoon aan wie door de coach begeleiding en/of advies verleend wordt, dan wel diens wettige vertegenwoordiger;

Praktijkadres:
de locatie waarop de praktijk van de coach wordt uitgeoefend;

Arts:
de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de coach verwezen is.

Artikel 2: Algemeen

De coach geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken of in het geval van online coaching. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt ten minste 24 uur van te voren op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis

De coach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts begeleiden en adviseren. In het laatste geval houdt de coach de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4: Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijd op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient de coach hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht te worden. Indien de cliënt binnen 24 uur voor het afgesproken tijdstip bericht van verhindering geeft, dan wel geen bericht geeft, is de coach gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Betreffende afspraken op een dag volgend een zondag of één of meerdere erkende feestdagen, wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 22.00uur op de laatst voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 22.00uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5: Tariefstelling

Voor aanvang van een traject deelt de coach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend moeten worden. De coach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De coach beroept zich op het feit dat er gedurende het jaar tariefwijzingen kunnen plaatsvinden.

Artikel 6: Intellectueel eigendom

De coach behoudt te allen tijde alle rechten op de door hem/haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de coach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt. Tevens mogen genoemde zaken niet door de cliënt worden gebruikt. ter beschikking worden gesteld of bekend gemaakt worden anders dan voor het doel waarvoor ze door de coach verstrekt zijn. 

Artikel 7: Betaling

Betaling aan de coach dient per overschrijving of middels automatische incasso plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de kosten van het in overleg afgestemde traject, abonnement of consult. Trajecten worden te allen tijde vooraf gefactureerd. De cliënt dient de volledige rekening of afgesproken eerste termijn binnen 14 dagen na datering betaald te hebben. Elke volgende termijn moet binnen 14 dagen na de afgesproken datum worden voldaan. Bij een overschrijding van elke 30 dagen is de coach gerechtigd het factuurbedrag met €5,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota 60 dagen na datering niet is voldaan, is de coach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

De coach heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij/zij tijdelijk verhinderd is om verplichtingen na te komen door omstandigheden welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij/zij bij aanvang van begeleiding niet of de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte.

Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst ontbonden worden voor het deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van geleden schade ten gevolge van de ontbinding.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de coach is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De coach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging van de door de coach versterkte adviezen door de cliënt, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de coach.  

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen schade in aanmerking komt waarvoor de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de coach nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de coach om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de coach te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. De coach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de coach is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

basiscursus 'GRYP OP JE VOEDING'

Wil je graag bewust bezig zijn met je voeding, maar heb je geen idee waar je moet of wil beginnen? Deze online basiscursus helpt je op weg! En gedurende de Covid-19 periode hebben wij besloten de cursus gratis en zonder dat je ergens aan vast zit aan te bieden.

GRYP Up-to-date

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe blogs, e-books, events of ontwikkelingen? 

Meld je dan aan voor GRYP UP-to-Date.

GRYP UP-TO-DATE

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen GRYP.